Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

23 februari 2009

Deklaration

Brukarrådet 24 februari 2009
Beroendecentrum – Örebro Läns Landsting

* Rapport från SKLs hearing angående brukarråd (Stockholm 090210) av Svenska Brukarföreningens, tillika Örebro Brukarförenings representant Zoran Lovén, inklusive utvidgad deklaration:


Örebro Brukarförening (ÖBF) framförde sin respekt för Beroendecentrums (BC) Brukarråds historia och tidiga ambitioner, och dess betydelse idag som ett informationsmöte mellan BC och föreningslivet; vidare framförde ÖBF sin respekt för verksamhetschef Tommy Strandberg som pådrivande kraft för Brukarrådets existens och för brukarinflytande i allmänhet vid BC.

Såsom varande den yngsta medlemmen i Brukarrådet har dock ÖBF en något avvikande uppfattning om Brukarrådets roll och dess betydelse idag för brukarinflytande, och ifrågasatte å det kraftigaste möjligheterna för patienter att utöva ett reellt inflytande på sin egen vård inom ramen för Brukarrådet.

Då ÖBF är en brukarförening i ordets mest korrekta betydelse, och då ÖBFs stadgade syften och mål är att driva brukarfrågor och verka för patienters inflytande och inklusion;

vidare, då ÖBF företräder en grupp om upsskattningsvis ca. 100 patienter i behandling och utredning, patienter för vilka verksamhetsledningen vid BC har det yttersta ansvaret;

vidare, då sammankallande för Brukarrådet är just verksamhetsledningen;

vidare, då två av Brukarrådets medlemmar (FMN och KRIS) reserverade sig mot ÖBFs, och i förlängningen ca. 100 av landstingets patienters inklusion och medverkan i Brukarrådet;

vidare, då den aktuella patientgruppen, på såväl individuell som gruppbasis är föremål för extremt tvivelaktigt bemötande, i såväl medicinska som etiska frågor, i alltför många fall och avseenden i strid mot Läkarförbundets etiska regler (punkterna 1-6, 8-10, punkten 12, samt punkterna 14-16), där orsaken möjligtvis delvis kan sökas i ideologisering, moralisering och politisering av tolkningen av de föreskrifter som omgärdar den medicinska behandlingen av den aktuella patientgruppen, samt andra tvivelaktiga motiv;

vidare; då ÖBF som följd av ovanstående inte finner sig kunna uppfylla sina stadgade syften och mål inom ramen för Brukarrådet, och således fortsättningsvis kommer att inta en uteslutande rapporterande och observerande roll i Brukarrådet, har ÖBF vidtagit åtgärder för att inom en snar framtid sammankalla till ett Brukarråd för de patienter som är, eller önskar vara, inskrivna vid Opiatkliniken.

För möjligörandet av dessa åtgärder, framför allt i form av upplåtande av lokaler, önskar ÖBF tacka verksamhetsledningen.


Som ett ytterliggare led i förverkligandet av ÖBFs stadgade syften och mål att verka för patienternas inflytande och kvalitetssäkring av vården har ÖBF till verksamhetsledningen framfört önskemål att inrätta ett Kvalitetsråd på tvåparts-basis, bestående av representanter för patientgruppen samt representanter för verksamhetsledningen och klinikens personal. ÖBFs uttalade mål med ett sådant Kvalitetsråd är att omsätta en teoretisk brukarsamverkan till konkret handling, till reellt brukarinflytande, utifrån patientgruppens och de enskilda patienternas situation och synpunkter. Kvalitetsrådets syfte bör vara översyn, utveckling, kvalitetssäkring, förbättring och förändring av vården, utifrån bilaterala överenskommelser, där ÖBFs roll är att driva patienternas intressen.

ÖBF väntar på verksamhetsledningens möjliggörande av ett sådant råd.

ÖBF har med tillfredsställelse noterat verksamhetsledningens muntliga stöd för ÖBFs medverkan i patientinflytandefrågor, samverkan, och eventuella framtida utvidgade patientstödåtgärder. Enär ett muntligt stöd, såsom verksamhetsledningen vid upprepade tillfällen noterat och rapporterat, under rådande aktuella förhållanden för s.k. frivilligorganisationer, inte ensamt är tillräckligt för att garantera ÖBFs fortsatta existens, manar ÖBF verksamhetsledningen att verka för konkretiserande åtgärder från landstingets sida.

ÖBFs stadgade modus operandi är att i första hand söka och välkommna dialog och samverkan utifrån demokratiska och humanitära principer. När denna dialog och samverkan uteblir, när den kollapsar, eller när den inte tycks leda till, för den patientgrupp ÖBF representerar, tillfredsställande resultat; eller när ÖBF kan riskera att hamna i intressekonflikt avseende samarbete med landstingets representanter och den patientgrupp ÖBF representerar, kan, bör och skall ÖBF söka andra påverkansmetoder för att kunna svara mot sina stadgade syften och mål.

Sammanfattningsvis manar således ÖBF verksamhetsledningen att snarast, på ett aktivt sätt och på ett konkret materiellt plan, genom de organisatoriska och politiska kanaler som står till dess förfogande, verka för att trygga ÖBFs fortsatta existens och för patientgruppens reella inflytande över sin egen vård. Under förutsättning att ett principiellt samförstånd finns, välkomnar ÖBF ett möte med verksamhetsledningen för att diskutera dessa frågor.


Protokollföres

Kopia av rapporten även sänd till Gunborg Brännström, SKL.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar