Kontakta BrukarföreningenSEMESTER!

Hasse och jag tar semester mellan 19 Juli och 15 Augusti. Under den tiden är det osäkert om någon svarar på nedanstående nummer.

Ha en skön sommar!

0766 459 880

orebro@brukarforeningen.se

Vi hjälper dig med kontakter med soc, sjukvård och andra myndigheter.
Vi svarar på frågor till brukare och anhöriga, myndigheter och allmänheten.

* * * * *
Beroendecentrums Jourtelefon
Mån-Fre 8.00-16.00
019 602 05 30
* * * * *

25 juli 2009

Straffa syndare !

Skadereduktion - den okända folkhälsofilosofin

Straffa syndare eller hjälpa människor är en bok som släpps i dagarna. Ambitionen är att på ett pedagogiskt och tydligt sätt sprida ljus på den i Sverige relativt okända modellen för en folkhälsofilosofi som går under namnet skadereduktion (harm reduction). Boken har tillkommit genom ett samarbete med olika forskare inom områden som alkohol, tobak och narkotika.


Om författaren

Waldemar Ingdahl och Louise Persson har tidigare arbetat med och debatterat skadereduktion i olika sammanhang och detta är deras gemensamma projekt i samarbete med internationella forskare för att lyfta upp frågan i debatten. Waldemar Ingdahl är VD för tankesmedjan Eudoxa. Louise Persson är författare och debattör. Läs mer om boken här: Straffa syndare eller hjälpa människor


Att den svenska regeringens förhållande till skadereduktion präglas av både missförstånd och vantolkningar blev tydligt under FN:s narkotikakonferens som gick av stapeln i Wien för ett tag sedan. Vår folkhälsominister Maria Larsson påstod att skadereduceringsmodellen var kidnappad av legaliseringsrörelsen, och stödde därför idén att den inte skulle nämnas i något av de gemensamma dokumenten för det internationella arbetet mot narkotikan.

Motivet att ge ut en bok om skadereduktion är att råda bot på detta förhållande och öppna för en konstruktiv debatt om hur vi humanast bedriver ett mer framgångsrikt folkhälsoarbete. Vi vill mena att folkhälsoarbete måste bedrivas med hänsyn till mänskligt beteende och med respekt för människors integritet och grundläggande rättigheter.

Vad för slags folkhälsopolitik vår nuvarande regering står för kan sammanfattas som högst oklar till sitt innehåll, dess effektivitet för folkhälsoarbetet å ena sidan och dessutom en högst oklar hållning i rättstänkandet. Inom ramen för Narkotikautredningen från förra året (SOU 2008:120) lades exempelvis ett förslag fram som innebär att det ska vara möjligt att beslagta preparat som kan komma att narkotikaklassas. Det innebär att rättssäkerheten riskerar prioriteras bort i sken av att det ser ut som man gör något åt frågan om "nätdroger". Inte är det bara ett ingripande i det som är lagligt, det är som följd att nagga rättsäkerheten i kanten.


Filosofin bakom skadereduktion är en insikt i att det alltid kommer att finnas människor som uppvisar ett riskbeteende och att lösningar hellre bör anpassas till denna snarare än lösningar som utgår från orealistiska visioner som människor inte kommer att leva upp till och som dessutom riskerar kränka och marginalisera människor. Rörelsen för skadereduktion är inte enhetlig, här finns både anhängare till ett rättighetsperspektiv och ett pragmatiskt perspektiv. Följaktligen menar en del att kriminalisering av vissa fenomen, som narkotikan, är det större problemet, medan andra ser att lösningar kan ske inom ramen för en viss förbudspolitik så länge den inte blir dogmatisk.

Den gemensamma övertygelsen är att folkhälsoarbete bedrivs effektivast och humanast genom att man möter människor där de befinner sig och utan krav på återhållsamhet.

Det finns många olika slags tillfällen i livet när vi tar risker som kan vara negativa för vår hälsa, och som också kan inverka menligt på vår omgivning. Vi kanske röker cigaretter, utövar en hård kampsport, har oskyddat sex, dricker alkohol, intar narkotiska preparat eller helt enkelt kör bil. Det råder inget större tvivel att riskbeteenden är något som ibland bör undvikas, men likväl kommer många av oss, någon gång eller ofta, efter avvägning eller av impuls, göra saker som kan vara varierande skadliga för oss själva eller för vår omgivning.

Den centrala frågan för alla dessa olika fenomen är hur man effektivast och med respekt för mänskliga rättigheter går tillväga för att minska skador av riskbeteenden? Vilket slags förhållningssätt politiken intar är av största vikt för hur samhället riktar sina åtgärder och för de resultat vi önskar uppnå.

Det råder emellertid delade meningar kring lösningar som i sin tur ofta tycks lida brist på tydliga och sammanhängande förhållningssätt. I vissa fall kan lösningar vara präglade av ett skadereducerande perspektiv med insikten att fenomenet inte är realistiskt att söka eliminera, medan i andra fall så prioriteras ett straff- och förbudsperspektiv trots att det inte är realistiskt heller. Exempelvis har inte förbud av narkotika inneburit att bruket och därmed skadeverkningarna försvunnit.

Folkhälsopolitiska lösningar och åtgärder tenderar att variera efter samhällets syn och upplevelse om vad som är att betrakta som nyttigt eller onyttigt och kontroversiellt eller acceptabelt.

För att visa ett par exempel på hur olika åtgärder och lösningar kan se ut:

Trafiken vållar olyckor och många människors död. Även om detta anses farligt så har samhället valt att inte förbjuda företeelsen och istället fokuserat på att minska skadorna i trafiken, obligatoriskt användande av bilbälten är en sådan skadereducerande lösning. Anledningen att bilåkande accepteras är att det anses vara en nytta för samhället. Här tillämpas en nollvision som strävar efter noll döda i trafiken.

Att inta narkotiska preparat är också förenat med risker, som att smittas med blodburna sjukdomar, men här har snarast en straffande förbudslösning prioriterats i hopp om att det ska fungera att eliminera hela företeelsen. Anledningen är att narkotika allmänt i samhället betraktas som något som helst inte ska finnas, en dogmatisk inställning leder här till att olika åtgärder för att minska skador blivit högst politiserade, som sprutbytesprogrammen. Här tillämpas en nollvision som strävar efter noll narkotika.

Således rör sig ofta lösningar utefter en skala av acceptans och mindre av ett sammanhållet perspektiv som fokuserar på realistiska och humana lösningar. Varför inte en nollvision liknande trafikens på fler områden?

Skadereduktionsmodellen kan erbjuda folkhälsoarbetet större möjligheter att lindra skadeverkningar för såväl individer som samhället i stort. Den som allvarligt är intresserad av folkhälsoarbete bör först och främst ställa sig frågan: är det viktigare att minska skador av riskbeteenden än att driva en politik som avser att eliminera dem men som inte är realistisk?

Louise Persson
http://www.louisep.com

15 juli 2009

Ett drogfritt Sverige: Till varje pris!

Ett inlägg idag på engelska - hoppas att det inte är nåt problem.
Det handlar dock om Sverige!

Det är en film producerad som en del av ett internationellt samarbete, avsett att belysa narkotikapolitik, brukare och brukares levnadsvillkor i olika länder, denna är producerad av ett ungerskt team i Sverige och Brukarföreningen är alltså involverad! De var här och filmade i våras och på deras YouTube: HunCivLibUnion finns många bra filmer och på hemsidan DrugReporter finns mängder av läsvärda artiklar.

Nothing about us without us!

A Drug-Free Sweden: By All Means?

Thanks to our cooperation with the Swedish Drug Users Union in the framework of the European Drug Policy Initiative project (please visit the new website! [1]), HCLU’s video staff traveled to Stockholm in January 2009 to make a documentary about the drug policy of Sweden. We interviewed several people from various ideological and professional backgrounds, visited several organizations and institutions, we read the relevant studies and asked the inconvenient questions.

WATCH THE VIDEO HERE!The UN Office on Drugs and Crime (UNODC) praised Sweden for its “succesful drug policy” that set an example for the rest of the world how to tackle the drug problem. “I am personally convinced that the key to the Swedish success is that the Government has taken the drug problem seriously and has pursued policies adequate to address it,” wrote Mr. Costa, head of the UNODC in the preface of the report “Sweden’s Succesful Drug Policy: A Review of the Evidence [2]”. The statistics are really impressive indeed if we look at the number of young people experimenting with cannabis for example – Sweden has one of the lowest prevalence of cannabis use in Europe. Some people may say that this indicates the effectivenes of harsh criminal laws and uncompromising efforts to pursue a drug-free society.

However, not everybody agrees with this conclusion. Not even in Sweden, where the majority of the population seems to support the “tough on drugs” approach. There are some professionals and activists who point out that the situation is not so nice behind the shiny surface. The Swedish Drug Users Union (Svenska Brukarföreningen) is one of the brave NGOs that flies in the face of the Swedish Talibans – the fundamentalist who believe in the dogma that all drug use is evil and needs to be eliminated. The organization represents the untouchable pariahs of Swedish society: people who use illicit drugs. SDU, in cooperation with IHRA, produced a shadow-report on the desperate public health and human rights situation of drug users [3] in the country. The report concludes that in its failure to provide comprehensive harm reduction measures such as needle and syringe exchange programmes, the Swedish Government is violating the right to health of people who use drugs, placing them at unnecessary and avoidable risk of HIV and HCV infection. This conclusion was backed by the former UN Special Rapporteur on the Right to Health, Professor Paul Hunt, who visited Sweden in 2006 and submitted his report to the General Assembly of the United Nations in February 2007.

Sweden is the only country in Europe that based its national drug policy on the goal (or as they put it, the vision) of a drug-free society. For many it seems to be an innocent, stimulating dream like “world peace” – but it’s not, points out Henrik Tham, Professor of Criminology at the Stockholm University. This zero-vision is dangerous because it implies that total abstinence is a value and goal in itself that transcends other goals like life or health. Indeed, for some Swedes it is more important to be drug-free than to stay alive or avoid HIV infections. That’s why Stockholm is the only capital in Europe where there is no official needle and syringe exchange program, that’s why so many heroin users have to die before getting into methadone treatment. If a society is trying to get rid of drugs it means that it will soon try to get rid of drug users. That is, the war on drugs is always a war on people.

Posted by Peter Sarosi